logo
PrimaTura, Organiziranje turističnih paketov in poslovna asistenca, Tatjana Meleš s.p., Šmihel 4a, 3270 Laško
GSM: +386 (0)40 343 273, Telefon: +386 (0)3 734 00 79, E-pošta: info@primatura.si, Spletna stran: www.primatura.si, Matična številka: 8039044600


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice, ki jo skleneta PrimaTura, Organiziranje turističnih paketov in poslovna asistenca, Tatjana Meleš s.p. v nadaljevanju PrimaTura oziroma njena pooblaščenja agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
Splošni pogoji poslovanja so javno dostopni na uradni spletni strani www.primatura.si.  Prav tako so dostopni vsem potnikom pri predstavniku PrimaTure, bodisi na avtobusu, ali med samim potekom aranžmaja.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo oziroma opravila nakup in plačilo potovanja.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira PrimaTura. Če PrimaTura prodaja kot posrednik turistične aranžmaje drugih ponudnikov, potnika zavezujejo splošni pogoji tega organizatorja. Isto velja za nakupe letalskih vozovnic.
V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.
Agencija je dolžna potnika ob potrditvi potovanja seznaniti s temi splošnimi pogoji.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma.
PrimaTura je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi.

 

 
2. PRIJAVA

Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na željen izlet. Ob prijavi skleneta PrimaTura in potnik pogodbo, ki velja  kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o turističnem programu. Potnik je dolžan ob prijavi navesti pravilne podatke in predložiti zahtevane dokumente.
Ob prijavi potnik plača avans oz. standardne rezervacijske stroške. Ti stroški so različni, znašajo 0% do 40% vrednosti programa in predstavljajo plačilo prvega obroka za izlet/potovanje.

V primeru telefonske prijave/prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve PrimaTure. Potnik se mora držati dogovorjenega plačilnega sredstva in je dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku.
V primeru prijave/prodaje preko interneta potnik naroči program PrimaTure preko elektronske pošte na strani primatura.si, agencija PrimaTura pa naročniku pošlje elektronsko pisno potrditev.
Šteje se, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program PrimaTure  preko spletne strani, obe stranki pa že takrat dogovorila način plačila in datum.

 

3. CENA

Cene potovanja/izleta so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do morebitne spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. V programu mora biti jasno navedno, če cena določene storitve ali izdelka ni zajeta v ceno aranžmaja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.Vse cene so v evrih. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene programa na osebo.
Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe objavljenih oz. v pogodbi dogovorjenih cen, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov oz. dobaviteljev, ki vplivajo na ceno potovanja. O tem mora PrimaTura najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika.
V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik dostopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, PrimaTura pa potniku povrne plačani znesek.
Ravno tako PrimaTura v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Agencija PrimaTura lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov”).

 

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo oziroma ko PrimaTurar prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik je ob prijavi plačal akontacijo, preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom izleta/potovanja, v kolikor ni na dokumentu (pogodba, račun) drugače določeno.
Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in PrimaTura ravna po določilih splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.
Pravočasno plačana cena aranžmaja zagotavljajo potniku prosto mesto na turističnem aranžmaju oz. izletu. Potnik je dolžan shraniti dokument o plačanem aranžmaju. Na osnovi prijav in plačil bo vodja poti pripravil seznam vseh udeležencev izleta. Pri pisni prijavi potnika na program izleta velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne PrimaTura podpisano pogodbo in potrdilo o plačanem avansu.
PrimaTurar lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru PrimaTura ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

 

5. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da bi moral zaradi določenih zunanjih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko pooblasti PrimaTuro, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja.
Zavarovanje je mogoče skleniti ob prijavi ali najkasneje v roku 24 ur po prijavi za potovanje.  Zavarovanje velja za primer uradnih pozivov, vojaškega vpoklica, nezgode, elementarne nesreče, bolezni ali smrti v ožji družini. Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokazila.
Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

 

6. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima PrimaTura pravico do povračila stroškov ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja.
Pri enodnevnih izletih se stroški odpovedi obračunajo:
- do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 15 EUR,
- 29-22 dni pred odhodom 20 % cene,
- 21-15 dni pred odhodom 30 % cene,
- 14-8 dni pred odhodom 50 % cene,
- 7-1 dni pred odhodom 80 % cene,
- na dan odhoda in po odhodu 100% cene.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, če ima PrimaTura stroške, ki jih narekujejo veljavni pogoji prodaje ali jih pogojujejo poslovni partnerji.
Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar PrimaTura ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.
Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s PrimaTuro, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. PrimaTura ni odgovorna za škodo, ki jo gost povzroči v prevoznem sredstvu ali gostinskem objektu.
Organizator izleta lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo
, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. PrimaTura v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

7. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA TURISTIČNE AGENCIJE

PrimaTura si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi izleta/potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno – v programu navedeno – število potnikov.
PrimaTura si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine,  ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.
Ima tudi pravico spremeniti datum/dan in čas odhoda zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na katere PrimaTura ne more vplivati.
O spremembi programa in vzrokih PrimaTura obvesti potnike  takoj, ko nastopijo izredne okoliščine. Če je organizacijsko izvedljivo in se potniki  strinjajo, se lahko  zagotovijo  potovalne storitve v spremenjeni obliki.
V primeru, da PrimaTura odpove program zaradi višje sile, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila morebitnih stroškov vizuma, ali stroškov cepljenj.

 

8. POTNI DOKUMENTI

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim se lahko identificira v Sloveniji ali vstopi v posamezno državo.
Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na zadnji dan potovanja.
Potnik mora med potovanjem doma ali v tujini skrbno hraniti potne dokumente. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
Vsak otrok, ne glede na starost in višino popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju. Prav tako mora imeti veljavne dokumente, svoje ali v povezavi s starši.

 

9. OBVESTILA PRED ODHODOM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati.

 

10. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potovanje po Sloveniji in sosednjih državah ne zahteva posebne zdravstvene obravnave/cepljenje. Organizator potovanja mora spremljati navodila, postopke, priporočila uradnih institucij in vključno s potniki upoštevati njihova navodla. PrimaTura ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države.

 

11. PRTLJAGA

PrimaTura ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih oz. gostinskih objektov (gostišče, turistična kmetija, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (avtobusov, letal ipd.).
Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, gostinski objket. PrimaTura potniku nudi asistenco ali strokovno pomoč, če jo potnik potrebuje. 

12. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vsak potnik ima pravico do pritožbe oziroma reklamacije zaradi neustrezne storitve. Potnik je dolžan takoj oz. v najkrajšem možnem času organizatorja izleta PrimaTuro ustno ali pisno opozoriti na  napako, ki jo je med izvajanjem programa opazil na kraju samem.
Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati z organizatorjem izleta z dobrim namenom. Cilj le-tega je v najkrajšem možnem času rešiti zaplet/reklamacijo za mestu samem.
Če to ni možno, potnik vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, PrimaTura  le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacijo vloži lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, gostinca, turistične kmetije, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
PrimaTura je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu in objektivno raziskati okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije.
Višina odškodnine je omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.


13. INFORMACIJE

V primeru pridobitve različnih ustnih informacij ali zagotovil v zvezi s turističnim aranžmajem PrimaTure, se vedno šteje za veljavno napisan program. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga. 


14. UPORABA PODATKOV

PrimTura vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje. PrimaTura  vse pridobljene osebne podatke obravnavala tudi v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov iz leta 2018.

15. KONČNA DOLOČILA

PrimaTura na podlagi 1. odstavka  94. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v kraju sedeža  organizatorja potovanja PrimaTura, to je sodišče v Celju.
Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, s katero naroči gost storitve pri PrimaTura,  za kar prejme račun.

 
+386 (0)40 343 273
zelen_telefon
 
ff
zelena_afna
info@primatura.si
 
 
Splošni pogoji poslovanja
 
 
         
©PrimaTura 2021. Vse pravice pridržane.